Saturday, December 01, 2007

Visiting Pragathi

Chitti Talli Pragathi - Family's latest new addition ...


Chitti Talli Pragathi


Pragathi in her cradle... enjoying watching everything around...


Pragathi - bouncing with joy - spreading joy around


Pragathi Talli - Nanamma Vodiloo, Tatayya choostundagaa..


Pragathi Talli - Ammamma Vodiloo, Tatayya choostundagaa..


Chinna Talli Pragathi - Pedda Attamma, Pedda Mamayya, Vikram Naana and Vinilaatoo

Pragathi Konda - Chinna Attamma, tana Amma & Naanalatoo


Pragathi held warmly by Lavanya Gaaru (WATS). In picture are Pragathi's parents and Pragathi's Pedda Attamma.


Darling Pragathi with her dear MomDarling Pragathi with her dear Dad